המרכז לחינוך יהודי - בולטימור - The Louise D. & Morton J. Macks Center for Jewish Education

CJE - The Louise D. & Morton J. Macks Center for Jewish Education.png
5708 Park Heights Ave, Baltimore, MD 21215
5708 Park Heights Avenue Baltimore Maryland 21215 US

Professional Learning Communities (PLCs) are powerful tools for improving schools, classrooms and informal learning spaces. PLCs (and their equivalent Communities of Practice for communal workers) allow education professionals to network with their colleagues, share insights and provide support for each other. CJE convenes participants with shared expertise and experience to collaborate and ensure maximum efficiency.

CJE currently facilitates the following professional learning communities for Baltimore Jewish Day Schools:

  • Guidance Counselors/Psychologists
  • Facility Managers
  • Information Technology Specialists
  • Librarians
  • Marketing Professionals

In addition, CJE facilitates a Community of Practice for Baltimore Jewish communal professionals working with families with young children.

CJE - The Louise D. & Morton J. Macks Center for Jewish Education.png לפני 5 שנים
  • You must to post comments
ספריית מרכז לחינוך יהודי בבלטימור.jpg לפני 5 שנים by הקורא העברי
  • You must to post comments
מראה 2 תוצאות
<

No entries were found.

מראה 0 תוצאות